1.1 De Waterputlezing:

De jaarlijkse ’Waterput-lezing’ is dit jaar een serie van vier avonden.
Vanuit verschillende invalshoeken worden vragen rondom het levenseinde aan de orde gesteld. Drie deskundigen - elk vanuit hun eigen vakgebied of ervaring - spreken over verschillende aspecten van (ongeneeslijke) ziekte en sterven. Voor geïnteresseerden is er een vierde avond om met elkaar vragen te bespreken die zijn blijven liggen.

 
   

Dr. Annemarieke van der Woude spreekt over
‘Recente ontwikkelingen in het debat over voltooid leven en euthanasie’.


Zij schetst de maatschappelijke ontwikkeling
- in wetgeving en praktijk - van de barmhartigheid
van de arts als leidend principe naar steeds meer
nadruk op de zelfbeschikking van de patiënt.


Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Thans is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over vragen rondom het levenseinde schreef zij twee boeken: Het doodshemd heeft geen zakken (2011) en Als de dood.
Trage vragen in het euthanasiedebat (2015).

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Dr. Annemarieke van der Woude

dinsdag 30 oktobe, 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon

 

 


1.2  Als een dierbare levensbedreigend ziek is.

Over de begeleiding van familieleden en vrienden bij zeer ernstige ziekte.

 

    Mw. Nel Kleverlaan is psycholoog, met als aandachtsgebied kinderen en kanker. Ze was 12,5 jaar coördinator van ’t Praethuys, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten in Alkmaar. Daarnaast is zij schrijver en filmmaker. Ze schreef onder andere ‘ByNel’, 51 columns in het teken van veerkracht.

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Mw. Nel Kleverlaan

donderdag 15 november om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon

 

 

1.3  Tijdig in gesprek over je levenseinde

   

Mw. Yvonne G. van Ingen is arts, gespecialiseerd in de zorg voor mensen thuis die niet meer beter worden: de palliatieve zorg. Niet alleen bij kanker, maar ook bij chronische ziekten als hartfalen, long-lijden en dementie. En ook bij relatieve gezondheid op hoge leeftijd is het van belang in gesprek te gaan over je wensen ten aanzien van het levenseinde. 

In deze lezing wil zij u bewust maken van het belang hierover na te denken, u voorzien van informatie zodat u weet welke afspraken u met uw huisarts kunt maken en dit gesprek goed kunt voorbereiden. Als tip geef ik u mee te overwegen een naaste mee te nemen.  
Zij werkt o.a. als hospicearts verbonden aan hospice Alkmaar, ondersteunt huisartsen in de regio en is docent. Voor meer informatie en contact: www.yvonnevaningen.nl

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Mw. Yvonne G. van Ingen

donderdag 29 november om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon

 

    De vierde avond in de serie is bedoeld om vragen die zijn blijven liggen op de eerste drie avonden met elkaar te bespreken. Persoonlijke ervaringen en vragen kunnen dan - in wellicht een wat kleinere kring - met elkaar worden besproken.

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Pastor Bill van Schie en ds. Edward Kooiman

donderdag 13 december om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon


1.4 Preek van de leek

 

 

n het nieuwe seizoen 2017-2018 hebben we een drietal (s)prekers bereid gevonden om op de zondag-namiddag in de Witte Kerk in Heiloo hun inspiratie en wijsheden met ons te delen. Welke levens-visie ligt ten grondslag aan hun denken en handelen? Wat is de bron waaruit zij putten? In zo’n 45-60 minuten zullen zij hier over spreken. Doorgaans wordt hun ‘preek’ afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek.

Na afloop is er gelegenheid om – onder het genot van een drankje – na te praten met de (s)preker en met elkaar. De toegang is vrij en bij de uitgang is er gelegenheid voor een vrije gift, ter bestrijding van de onkosten.

Voor de eerste preek op 14 januari 2018 hebben wij Guus Kuijer uitgenodigd. Hij is een bekend en alom gewaardeerd (kinderboeken)schrijver. Bovendien heeft hij landelijke bekendheid verworven door grote delen van de Bijbel op zéér eigentijdse en creatieve wijze opnieuw te vertellen. Tijdens zijn preek zal Guus ons ongetwijfeld deelgenoot maken van zijn inspiratie en motivatie bij dit omvangrijke en gedurfde project. Bovendien heeft hij het Oratoriumkoor Heiloo bereid gevonden om zijn preek muzikaal te begeleiden.

De tweede preek op 25 februari wordt verzorgd door Cees Willeboordse, bekend huisarts uit Heiloo. Niet lang geleden heeft hij zijn doktersjas uitgetrokken en besteedt hij zijn tijd aan zijn hobby’s, aan reizen en talloze zaken waar hij ‘nog niet eerder aan toegekomen is’. Cees zal spreken over de veranderde gezondheids-zorg in de laatste decennia, over zijn persoonlijke visie en jarenlange ervaring als huisarts in Heiloo.

Tenslotte zal Marian van Dam-Keijzer, een ‘bekende verschijning’ in Heiloo op 4 maart de derde preek verzorgen. Marian, geboren in Heiloo en voor vele inwoners bekend vanwege haar werk voor Stichting Welzijn, Trefpunt, Jongerenwerk en Rotary zal haar persoonlijke verhaal vertellen over het belang van en de voldoening in vrijwilligerswerk, over de ontwikkeling van het dorp Heiloo en haar eigen ervaring in het gezin, haar werk en hobby’s.

Zondag 14 januari:                Guus Kuijer                                                                                                                 
Zondag 25 februari:              dr. Cees Willeboordse                                                                                                       
Zondag   4 maart:                 Marian van Dam-Keijzer

Tijd:             16.00- 17.30 uur
Waar:          Witte kerk, Heerenweg 32 Heiloo
Bijdrage:     vrije gift na afloop

 

1.5 Duurzaam respect voor mens en natuur
      Het egoïsme voorbij….

   

Wetenschappers, politici en milieu organisaties roepen in verschillende toonaarden op tot een duurzame wijze van leven. Vaak betreft het daarbij het kunnen voortzetten van onze huidige leefwijze, maar dan met minder schade voor de mens en natuur. In principe is dit een behoudend streven, een egoïstische visie.
Waarom kunnen we de Schepping niet erkennen als een geschenk waarvan we mogen genieten, maar dat we ook mogen (of moeten?) beheren en
dienen, vol liefde en bewondering.

Met name de liefde voor de mens is de rode draad geworden in het werk an Moeder Teresa; en dat in woord en daad!  
Hoe kwam zij in 1929 na haar aankomst in Calcutta tot haar passie? Begonnen als lerares voor welgestelde kinderen startte zij al snel een nieuw initiatief. Ze verleende zij hulp aan uitgestoten zieken, gehandicapten en daklozen en dat zonder aanzien des persoons naar afkomst en religie.  
Wat is de uitdaging voor “duurzaam leven” die uitgaat van de boodschap van Moeder Teresa? Zij spreekt o.a. van de onlosmakelijke koppeling van het kennen van kwetsbare mensen met het liefhebben van die mensen, hen dienen. Hoe kunnen we dat vertalen naar onze huidige omgang met mens en natuur inclusief de kosmos?

 

Wie:                     prof. Henk Bikker

Wanneer:           donderdag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:                   Ter Coulsterkerk Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:          € 3,- per persoon


1.6 Bijbels ABC

Een cursus voor belangstellenden over het lezen van de bijbel.

    In de algemene inleiding over de bijbel komen eerst een aantal basisvragen aan bod. Wat is de bijbel eigenlijk voor een boek? Hoe lezen we de bijbel? Hoe zit het met vertalingen?  
Daarna verdiepen we ons in een aantal Bijbelse grondbegrippen. In het vervolg van de cursus zal  volop rekening worden gehouden met vragen en wensen van de deelnemers.

Wie:               ds. Dick Nicolai

Wanneer:      17 en 31 oktober, 14 en 28 november; 14.30 tot 16.30 uur

Waar:            ‘Ons Huis’,  Zuidkerkenlaan 23 te Limmen

Bijdrage:       

 

 
1.7  ‘...en licht is uw pseudoniem’.:

De bovenstaande woorden komen uit het gedicht ‘Deze dag’ van Huub Oosterhuis.  De hele zin luidt: ‘God is uw naam in alle talen der mensen en licht is uw pseudoniem’.   In alle culturen en religies bestaat er een bijzondere aandacht voor ‘het licht’. Die aandacht krijgt vorm in poëzie,  wetenschap, mythen en  symbolen.  En in gedachten over  ‘licht’ ontbreekt zelden  diens tegendeel: het duister.  ‘De zon zou ons niets kunnen schelen als ze niet onderging’  is in dat verband een scherpe waarneming van een andere dichter:  Emily Dickinson.
Licht lijkt soms identiek aan leven, en de tegenpool te zijn van de dood.

Of zou er een licht zijn dat die fenomenale tegenstelling relativeert,  overbrugt, samenvat?   
Op 10 december willen we ons vooral richten op de muziek als uitingsvorm voor het bovenstaande. Talloze componisten hebben de betekenis van het licht muzikaal vormgegeven. En daarbij kan het gaan over het dagelijkse zonlicht of over het eeuwige licht (‘lux aeterna’; ‘Urlicht’). In klank, woord en beeld laten we ons in de duisternis van die avond in het licht zetten.

 

Wie:            dr. Jan Bruin

Wanneer:   10 december van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:         Willibrordushuis, Westerweg 267  Heiloo

Bijdrage:     € 3,- per persoon

 


1.8  Renaissance in Venetië

      

 

   

Bellini, Carpaccio, Titiaan en Tintoretto zijn vier schilders uit de school van Venetië in de vijftiende en zestiende eeuw. Zij vertegenwoordigen de schilderkunst van de nieuwe tijd: de renaissance.
De renaissance was een tijdperk waarin een grenzeloze weetgierigheid ontwaakte. Zij wierp zich op de studie van de klassieke literatuur en op de monumenten van de oudheid. Er ontstond een nieuw humanisme. Niet langer werden de ogen strak gericht op de hemel zoals in de middeleeuwen, maar op de aarde, op de dingen, op de mensen. Er ontstond een nieuw gevoel: dat het gewone loutere bestaan belangrijk was en dat het leven niet alleen onderzocht maar ook genoten mocht worden. Dat bracht een nieuwe hartstocht met zich mee, de hartstocht voor schoonheid.
Giovanni Bellini was de eerste grote schilder in Venetië die er in slaagde  harmonie tussen ruimte, licht en kleur aan te brengen. Het karakter van zijn afbeeldingen wordt mede bepaald door de vervagende en verzachtende effecten  
van het licht.

Carpaccio schildert  grootse schouwspelen met veel theater en uiterlijk vertoon. Zo beklemtoont hij  de ‘grandezza’ van  Venetië.

Titiaan is de absolute meester. Vanwege de hoge kwaliteit van zijn werk  werd hij algemeen beschouwd als de gelijke van Michelangelo.
Tintoretto is een schilder met een sterk gevoel voor drama. Zijn taferelen zijn vol tumult en heftige beroering.  Wie naar zijn schilderijen kijkt heeft het gevoel midden in een orkaan te staan.

Wie:                     dhr. Cees Tromp

Wanneer:            22 januari 2019 om 20.00 uur  

Waar:                  Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:             € 3,- per persoon

 

 

1.9 Vrijheid, godsdienst en geluk

       In de maand van de filosofie gaan we in op de thema’s godsdienstvrijheid en levensgeluk.
      Onze godsdienstvrijheid is eeuwenlang bevochten, maar heeft ons dat ook gelukkiger als mens gemaakt?

Beide lezingen beginnen bij de vooruitstrevende Nederlandse filosoof Spinoza die uitgebreid over de thema’s heeft geschreven.  
We eindigen bij de huidige religieuze en culturele verhoudingen en het boek van de filosoof Ab Dijksterhuis ‘Op naar geluk’.


Godsdienstvrijheid … binnen welke grenzen?
Wanneer in 1579 een aantal gewesten  in de noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht tekenen, wordt daarin wat betreft de godsdienst vastgesteld dat  ‘ieder in zijn religie vrij zal mogen blijven’. Daarmee wordt dan een bepaalde invulling gegeven aan hetgeen later in het begrip
‘godsdienstvrijheid’  (of in ‘de scheiding van kerk en staat’) gangbaar zal worden. Op 4 april willen we die ontwikkelingen onder de loep nemen. Bijzondere aandacht geven we aan Spinoza, die als Joodse (maar uit de synagoge verbannen) denker een  heel eigen filosofische onderbouwing aan het begrip ‘godsdienstvrijheid’ heeft gegeven. 

Gelukkiger met of zonder god?
Al vóór de Verlichting stelde de filosoof Spinoza dat geluk geen geschenk van God is. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn geluk! Maar wat is geluk en hoe worden we gelukkig? 

Ab Dijksterhuis heeft in 2015 de bestseller ‘Op naar geluk’ geschreven. Zijn gelovige mensen nou gelukkiger…? Hij beschrijft dat een grote geluksfactor het maken van keuzes is, en daarna hoe je die keuzes ervaart! Die keuzes moet je wel in vrijheid kunnen maken.  Hoe vrij kies je zelf en wat zijn je echte verlangens en behoeften, niet gekleurd door de buitenwereld of ervaringen. Wij nemen u op 11 april mee op reis naar een gelukkiger leven!

Wie:                      dr. Jan Bruin en Peter de Laat

Wanneer:             4 en 11 april van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per avond